ضمیرها....

(...من...))و((...تو....)).((...ما...))نشدیم چون((...او...))هم بود


با((...من...))شروع کردی...

وبا((...او..))ادامه میدهی

ودر اخربا.((...انها...))خاتمه می یابی...!!!

شرمنده.....

برای هرزه گی هاات....

ضمیرهاهم کم اورند.....!!


/ 0 نظر / 5 بازدید