پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

بــــ درکـــــــــــــ

رفت ...!!!؟؟؟؟ به درک ..... ناراحت شد؟؟!!؟؟ به جهنم..... برنمیگرده؟؟!!؟؟ فدای سرم ..... پشت سرم حرف زد؟؟!!؟؟ بزار واق واق کنه..... خرابم کرد؟؟!!؟؟ غلط کرد..... خودشو واسم گرفت؟؟!!؟؟ خوب معلومه مگس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید