سیگار____بارون____تنهایی

--چیشد که سیگاری شدی؟؟

+یه شب بارون میومد خیلی تنها بودم...

--چیشد که ترک کردی؟؟

+یه شب بارون میومد دیگه تنها نبودم...

--چیشد که الکلی شدی و دوباره سیگاری شدی؟؟

+یه شب بارون میومد دوباره تنها شدم...

--چیشد که اینجا بستریت کردن؟؟

+یشب بارون میومد ولی اون دیگه تنها نبود...

خیانت کمر ادمو خم میکنه...باورکن رفیق....

/ 2 نظر / 28 بازدید