# تیم

رفیــــــق

بِبیــــــن مَنــــو !!!! هیــــچوَقـــت ◆ رِفیــقــــــآتـــو ◆ بـــــآ هَــم آشـنـــــآ نَـکُـــــن ! ☜ تیــــــم ☞ میــــشَن ✘✘ زَمیــــــنِت میــــزَنــَن ✘✘  
/ 4 نظر / 37 بازدید