# فرار

نمیتونی!

بـــــــه بَـــضــــیــــا بـــــاس گُــــفت:مَـــــن تــــو گــــــوشِـــ کَـــــســـــایـــــی زَدَم کـــــه تـــونِـــمـــیــــتــــونــــی دَرِ خــــونَـــشــــونــــو بــِـزَنــــی وَ فَــــــرار کُـــنــــی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید